Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2014

jeremiemu
jeremiemu
Nie powiem, że Cię kocham. Bo nie. 
Pewnie teraz uważasz, że wszystko było na lipę. 
Mylisz się. 

Uruchomiłam dziś płytę z listów.
I jednocześnie zrobiły to moje wspomnienia.

Co, Ty wiesz. 
Romans. 
Związałam się bardzo emocjonalnie do tego.

Miało być na lipę.
Ale już nie było.
Ale już się skończyło.

Romans.
To samo brzmi jak "nadejdzie nas i koniec".
I to koniec nieromantyczny. 

- szklarka
Reposted bygingerowaaunsteadyshyaugustusniveaoutofmyheadcytatybyebyebabegreymousecompletelydifferenthowfaryouwouldgopenginnieuciekajMrocznysekretxforeveryoungx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl